Personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har denna dataskyddstext upprättats för att visa hur Kungl. Hovstaterna behandlar de personuppgifter som vi sparar om dig hos oss.

I den här texten beskrivs hur Kungl. Hovstaterna arbetar för att skydda dina personuppgifter och upprätthålla din personliga integritet. Personuppgifter är allt som kan kopplas till en specifik individ till exempel namn och kontaktuppgifter. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Kungl. Hovstaterna består av Hovstaten och Slottsstaten som alla åtar sig att behandla dina personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddsregler och interna riktlinjer. För att säkerställa att reglerna efterföljs har en dataskyddsorganisation tillsatts.

Det är till dataskyddsorganisationen du kan vända dig med frågor angående personuppgifter och hur Kungl. Hovstaterna behandlar dem.

Hanteringen av personuppgifter som sker för privata ändamål omfattas inte av dataskyddsförordningen.

Hantering av personuppgifter inom Kungl. Hovstaterna

Kungl. Hovstaterna har i uppgift att bistå statschefen och Kungafamiljen i deras officiella plikter samt att vårda och för allmänheten visa det kulturarv som är förbundet med den svenska monarkin.

Kungl. Hovstaterna består av Hovstaten och Slottsstaten. Om du har varit i kontakt med eller har en relation med någon av dessa organisationer kan de behöva behandla dina personuppgifter.

Slottsstaten (organisations nummer 202100-3484) är den del av Kungl. Hovstaternas organisation som bland annat ansvarar för slotten med tillhörande byggnader, samlingar, marker samt publik verksamhet. Slottsstaten behandlar dina personuppgifter om du till exempel köper en biljett till en visning av något av de Kungliga slotten, köper något i slottsboden, hyr något av de kungliga slottskapellen eller när du köper ett fotografi.

Hovstaten (org.nummer 902000-7374) är den del av Kungl. Hovstaternas organisation som bland annat ansvarar för konstitutionella, statsceremoniella och officiella uppdrag. Hovstaten behandlar dina personuppgifter om du till exempel skickar en fråga via vår webbplats, en hälsning till Kungafamiljen eller skickar en gåva till Kungafamiljen.

Den organisation – Slottsstaten eller Hovstaten – du haft kontakt med är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

» Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Kungl. Hovstaterna kan komma att uppdatera den här informations­texten, till exempel om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra kategorier av mottagare än de som anges här.

I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på Kungahusets webbplats.

Hur kan jag hantera mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina person­uppgifter.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens webbplats Länk till annan webbplats..

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett registerutdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss.

Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post dataskydd@royalcourt.se eller telefon +46 8 402 60 00. Du kan beställa ett registerutdrag via blanketten Personuppgiftsbegäran Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rätt till rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är ofullständig eller felaktig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.

Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post dataskydd@royalcourt.se eller telefon +46 8 402 60 00 för att få dina uppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt till att ge och återkalla ditt samtycke

De kan hända att vi ber om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling.

Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post dataskydd@royalcourt.se eller telefon +46 8 402 60 00 om du vill återkalla ett givet samtycke.

Rätt till att motsätta dig behandling som stödjer sig på berättigat intresse

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat intresse.

Vi får dock fort­sätta att behandla dina uppgifter trots att du har motsatt dig behand­lingen, om vi har tvingande be­rättigade skäl för behandlingen som överväger integri­tetsintresset. Kan vi inte visa på tvingande skäl kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post dataskydd@royalcourt.se eller telefon +46 8 402 60 00 om du vill motsätta dig behandlingen.

Rätt till att radera personuppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Detta gäller dock inte om vi t.ex. är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post dataskydd@royalcourt.se eller telefon +46 8 402 60 00 om du vill få dina uppgifter raderade.

Rätt till att begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. anser att de inte är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan upp­fylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begrän­sats.

Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post dataskydd@royalcourt.se eller telefon +46 8 402 60 00 om du vill begära begränsning av dina uppgifter.

Rätt till att flytta din data (dataportabilitet)

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som vi behandlar.

Behandlingen ska ske med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig och rättigheten omfattar endast personuppgifter som du själv har till­handahållit oss, till exempel om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datain­spektionen).

Kungl. Hovstaterna
Växeln/Dataskydd
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm
+46 8 402 60 00
dataskydd@royalcourt.se

Hämta blanketten om personuppgiftsbegäran Pdf, 73.2 kB.

Kommande händelser

Den 28 juli firar Gripsholms slott Bellmandagen med konsert i Hjorthagen och Bellmanvisningar på slottet. En tradition med flera decennie...

Biljetter

Gripsholms slott får ett unikt gästbesök från en världsberömd ungdomsorkester bestående av trettio unga musiker handplockade från norra N...

Biljetter

Klassisk musik, romantisk musik och gospel. Under fyra söndagar i augusti månad bjuds det på konserter i Ulriksdals slottskapell på temat...

Läs mer